Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van de vakantiewoning “de Blauwe Kiekendief” (hierna BK), eigenaar G. van der Hulst Brouwer, (hierna GHB) te Balkbrug.
1.2. Onder het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, inventaris, gereedschappen en alle bij BK en het erf behorende (roerende) zaken.
1.3. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met GHB aangaat. Tevens wordt onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met GHB aangaat.
2. RESERVERING & BETALING
2.1. GHB is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer.
2.2. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het reserveringsformulier (via internet, fax, post) door GHB is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door GHB schriftelijk is bevestigd.
2.3. Reserveringen lopen van vrijdag 15.00 uur tot de eerstvolgende vrijdag 10.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.
2.4. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
2.5. Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bevestiging dient door GHB van de huurder een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij GHB en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
2.6. De overige 70% van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 6 weken voor het verblijf op de bankrekening van GHB te zijn voldaan, tenzij GHB en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
2.7. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 6 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens (per directe overboeking) te worden betaald.2.8. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. GHB zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van de aanmaning nog niet in het bezit is van GHB wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval GHB gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.2.9. Na de eindbetaling krijgt de huurder de verblijfsbescheiden per E-mail opgegeven met het adres van de vakantiewoning en de naam van de beheerder op het eiland alsmede hun telefoonnummer. Ook ontvangt de huurder dan de code van de sleutelbox, welke aan het huis bevestigd is.

3. WIJZIGING DOOR HUURDER

3.1. Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GHB.

4. WIJZIGING DOOR GHB

4.1. GHB heeft het recht de overeenkomst te wijzigen, wegens gewichtige omstandigheden, waaronder wordt verstaan omstandigheden die maken dat nakomen van GHB in redelijkheid niet kan worden gevergd (b.v. de verkoop van het huis) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is GHB gerechtigd de huurder een ander huis van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare woning kan worden geboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/aanvullende en/of vertragingsschade wordt door GHB niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van GHB.

5. ANNULEREN

5.1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden de annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht, tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt.

5.2. GHB is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze voorwaarden.

5.3. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook tot annulering overgaat, zijn de volgende bedragen verschuldigd:
– 30% van het huurbedrag bij annuleren tot 42 dagen voor aanvang huur.
– 60% van het huurbedrag bij annuleren tot 28 dagen voor aanvang huur.
– 90% van het huurbedrag bij annuleren tot 14 dagen voor aanvang huur.
– 100% van het huurbedrag bij annuleren binnen 14 dagen voor aanvang huur of bij niet verschijnen.

5.4. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, blijft de volledige huursom en de bijkomende kosten verschuldigd.

6. BIJKOMENDE KOSTEN

6.1. Bij de huur zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van water, elektriciteit, gas, toeristenbelasting, bedlinnen, handdoeken en badlakens.

6.2. Aanwezig zijn 1 kinderledikant (exclusief bedlinnen) en 1 kinderstoel.

7. AANKOMST EN VERTREK

7.1. De aankomsttijd vangt aan op vrijdag, vanaf 15.00 uur. De geldende vertrektijd is vrijdag vóór 10.00 uur.

8. AANTAL PERSONEN

8.1. Het overeengekomen aantal maximum personen, mag niet worden overschreden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met GHB, in welk geval GHB gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van GHB meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.

9. EINDSCHOONMAAK

9.1. De eindschoonmaak wordt door of vanwege de verhuurder verricht. De huurder dient bij vertrek de woning netjes, vrij van hondenharen en de keuken opgeruimd en schoon en de vaatwasser leeg achter te laten, bij gebreke waarvan de eigenaar of beheerder gerechtigd is extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

10. HUISDIEREN

10.1. In de vakantiewoning is het mogelijk, in overleg met de verhuurder en in alle gevallen slechts op aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen. Huisdieren mogen absoluut niet op de meubels en niet in de slaapkamers, dus niet op de bedden.

11. OVERIGE

11.1. De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue en de hout-tegelkachel schoon te maken.

11.2. Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnd huishoudelijk reglement is een exemplaar in de woning aanwezig.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. GHB heeft een AVB-verzekering. GHB aanvaardt behoudens een geval van opzet of grove schuld geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) door de huurder geleden als gevolg van een/of samenhangend met zijn verblijf in de vakantiewoning tenzij en in dat geval voor zover de AVB-verzekering dekking biedt en schadevergoeding uitkeert.

12.2. Indien om welke reden dan ook GHB zelf schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de alsdan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van GHB.

12.3. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Huurder is verplicht een WA-verzekering te hebben en deze op verzoek van GHB en/of eigenaar toe te sturen.

12.4. GHB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dan het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot de hoogte van de huursom.

13. RENTE EN INCASSOKOSTEN

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens GHB heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,00.

14. KLACHTEN

14.1. Klachten tijdens het verblijf dienen direct bij GHB te worden ingediend, zodat GHB passende maatregelen kan nemen.

14.2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verwerkt hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.

15. RECHTSKEUZE
15.1. Op alle geschillen met GHB is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het bepaalde in art. 14 dezes, is de Rechtbank in Zwolle met uitsluiting van andere gerechten als enige bevoegd van geschillen kennis te nemen.